Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Terdeydenhuoltolain (1326/2010) § 12 mukaan Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Pälkäneen kunta tekee terveydenhuoltolain mukaisesti nelivuotiskausittain laajan hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomus vuosille 2013-2016 on hyväksytty elokuussa 2014.

Tarkempi hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2015 on hyväksytty osana Pälkäneen kunnan talousarviota vuodelle 2015. Hyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan vuoden aikana ja siitä raportoidaan osavuosiraporttien ja tilinpäätöksen yhteydessä kunnanvaltuustolle.

Pälkäneen kunnassa toimii hyvinvointityöryhmä, johon kuuluu jäseniä kaikilta kunnan toimialoilta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista myös Kangasalan kunnalta. Hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja ja hyvinvointityötä koordinoi kehittämispäällikkö.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ylläpitää Terveyspuu-palvelua. Terveyspuun avulla voi vertailla Pirkanmaan shp:n kuntia toisiinsa erilaisten hyvinvointi-indikaattorien avulla.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) § 11 mukaan Kunnan -- on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Pälkäneen kunta on hyvinvointikertomuksen hyväksymisen yhteydessä päättänyt käyttää ns. vaikutusten ennakkoarviointia (EVA-malli) päätöksenteossa kaikilla toimialoilla.

LAPSET JA NUORET

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseksi ja edistämiseksi laaditaan erityinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Pälkäneen kunta laatii suunnitelman yhteistyössä Kangasalan kunnan kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista Pälkäneellä seuraa erityinen seurantaryhmä. Seurantaryhmää johtaa sivistystoimenjohtaja.

IKÄIHMISET

Vanhusten hyvinvoinnin seuraamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi laaditaan vanhuspalveluiden kehittämissuunnitelma. Pälkäneen kunta laatii suunnitelman yhteistyössä Kangasalan kunnan kanssa. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan Pälkäneen kunnalle säännöllisesti.