Ajankohtaiset hankkeet

 

YLEISKAAVOITUS

Rautajärven osayleiskaava

Rautajärven kyläkeskus sijaitsee Luopioisten kirkonkylän koillispuolella Luopioistentien, Pohjantien ja Rautajärventien risteyksessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 1.-30.12.2011:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 27.3.-28.4.2014:
- Kuulutus
- Kaavakartta ja merkinnät
- Kaavaselostus ja liitteet

Kaavaluonnoksesta on nähtävillä olon jälkeen jätetty kuntaan viranomaisten lausunnot ja 2 osallisten mielipidettä. Palautetta käsitellään parhaillaan.

Kaavaehdotus on nähtävänä 24.2.-29.3.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus ja liitteet

Kaavaehdotus on uudelleen nähtävänä 28.9.-27.10.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus ja liitteet

(27.9.2016 /PN)
 

ASEMAKAAVOITUS

Lastenlinnan metsän asemakaava

Kaava-alue sijaitsee valtatie 12 länsipuolella Lastenlinnan kaupunginosan eteläpuolella. Tavoitteena on laajentaa Lastenlinnan kaupunginosaa etelään päin ja muodostaa alueelle viihtyisä pientaloalue sekä mahdollistaa vanhuspalvelujen yksikön rakentaminen suunnittelualueen pohjoisosan asuinpientalotontille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 15.6.-15.7.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

(15.6.2016/PN)

Muikkutien asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Kostianvirran eteläpuolella. Tavoitteena on luoda asemakaavalla uusia rakennuspaikkoja pientaloille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 3.11.-2.12.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

(1.11.2016 / PN)

Pappilan asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Tavoitteena on osoittaa alueelle 13 uutta asuinrakennuspaikkaa ja olemassa olevat rakennuspaikat, venevalkama, Kostianvirran taistelupaikan muinaisjäännösalue ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 16.4.-16.5.2014:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos nähtävänä 3.-31.12.2014:
- Kuulutus
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet      
- Selvitykset: linnustoselvitys 2011, luontoselvitys 2010, luontoselvitys 2009, argeologinen selvitys, kulttuuriympäristön arvokartta, meluselvitys, maisemaselvitys, maisemahistorian tutkimus ja rakennusinventointi, muinaisjäännösinventointi, rakennettu kulttuuriympäristörajaus ja vesi-ja viemäriverkon toiminta-alue  

Kaavaehdotus nähtävänä 28.9.-27.10.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus liitteineen

Kaavasuunnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040- 557 6086, helena.vaisanen@kolumbus.fi.

(27.9.2016/PN)

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Tavoitteena on osoittaa alueelle 9 uutta asuinrakennuspaikkaa ja olemassa olevat rakennuspaikat sekä viljelysmaiseman rantavyöhykettä Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 16.4.-16.5.2014:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos nähtävänä 3.-31.12.2014:
- Kuulutus
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet  
- Selvitykset: linnustoselvitys 2011, luontoselvitys 2010, luontoselvitys 2009, kulttuuriympäristön arvokartta, meluselvitys, maisemaselvitys, maisemahistorian tutkimus ja rakennusinventointi, muinaisjäännösinventointi, rakennettu kulttuuriympäristörajaus ja vesi-ja viemäriverkon toiminta-alue  

Kaavaehdotus nähtävänä 28.9.-27.10.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus liitteineen

Kaavaehdotus, toinen nähtävilläolo 22.2.-23.3.2017:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liite

Kaavasuunnnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040- 557 6086, helena.vaisanen@kolumbus.fi.

(27.9.2016 / PN)

Tervapirtin asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien länsipuolella Aapiskukon huoltoaseman ja palvelukeskuksen alueella. Tavoitteena on luoda asemakaavalla edellytykset polttoaineen jakelupisteen lainmukaiseen rakentamiseen. Suunnittelussa huomioidaan Aapiskukon matkailuun ja palvelurakenteeseen liittyvät kehittämistavoitteet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 3.11.-2.12.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

(1.11.2016 / PN)

Tommolan asemakaava

Tommolan asemakaavassa on tavoitteena kaavoittaa Tommolantien pohjoispuolinen pelto ja rantametsikkö asunto- ja virkistysalueeksi. Hanke on nyt vireillä toista kertaa.

Ensimmäinen vaihe

Valmisteluaineisto nähtävänä 22.9.-21.10.2008:
- Viistokuvia kesä 2008: lännestä (1,5 Mt), lounaasta (1,1 Mt) ja kaakosta (1 Mt)
- Maisemaselvitys: raportti (796 kt), liitekartat (2,9 Mt), Mäkelä (2,4 Mt) ja Tiusala (7 Mt).
- Luontoselvitys (935 kt)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (603 kt).
- Kaavakarttaluonnokset, vaihtoehdot A ja B, merkinnät ja määräykset.

Kaavaehdotus nähtävänä 19.3.-17.4.2009:
- Kaavakartta
- Selostus
- Selostuksen liitteet:  tilastolomake, rantaviivan mitoitusvastineet valmisteluvaiheen palautteeseen ja havainnekuva.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 22.6.2009. Päätöksestä valitettiin hallinto oikeuteen, joka kumosi hyväksymispäätöksen 18.8.2010. Hallinto-oikeuden käsityksen mukaan läheisesestä jätevedenpuhdistamosta mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia alueen terveellisyyteen ja viihtyisyyteen ei ollut selvitetty. Jätevedenpuhdistamon aiheuttamien mahdollisten haittojen selvitys on nyt tehty. Selvityksen perusteella muutetaan asemakaava-aineistoa ja käynnistetään kaavaprosessi uudelleen.

Toinen vaihe

Tommolan alueen asemakaava suunnittelu käynnistettiin uudelleen. Luonnosvaiheen aineisto nähtävänä 10.05.-08.06.2012:
- Kuulutus
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavamerkinnät
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet (sis. myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman).

Kaavaehdotus on nähtävänä 24.8.-23.9.2016:
- kuulutus
- kaavakartta
- kaavaselostus
- kaavaselostuksen liitteet

(23.8.2016 / PN)

Vohlisaaren asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Luopioisissa Haltiajärven niemellä kirkonkylän pohjoisosassa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvän asumisen sijoittuminen Vohlisaareen muuttamalla nykyinen loma-asuntojen korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi ja lisäämällä kaksi tonttia Vohlisaarentien itäpuolelle. Asemakaava säilyttää saaren kärjessä oleva rantatontin, jossa sijaitsee kunnan rantasauna.

Valmisteluaineisto nähtävänä 3.2.-10.3.2011:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus

Kaavasuunnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040- 557 6086, helena.vaisanen@kolumbus.fi.

(19.12.2013/MK)

RANTA-ASEMAKAAVOITUS

Etusaaren ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijiatsee Pälkäneveden keskiosassa Luikalansaaren lounaispuolella.

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 1.2.-2.3.2017:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Haikankärjen ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Kukkian etelärannalla, Haikanvuoren pohjoispuolella.

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 24.2.-29.3.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunntelma

Luonnos on nähtävänä 15.6.-15.7.2016
- Kuulutus
- Kaavaluonnos
- Kaavaselostus
- Kaavaliitteet

(15.6.2016 /JV

Kaavaehdotus on nähtävänä 08.02.-09.03.2017
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostusliite

 

Iso-Arajärven etelärannan ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee kahdessa osassa Pälkäneen Sappeen kylässä
Iso-Arajärven ja Iso-Saarijärven rannoilla.

Vireilletulo ja suunnittelu- ja arviointisuunnitelma nähtävä 1.6.-1.7.2016
-Vireilletulokuulutus
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

(1.6.2016 / JV)

Isolahden ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Hausalon ja Karhunsalon saarissa Mallasvedellä

Vireilletulo ja suunnittelu- ja arviointisuunnitelma nähtävä 1.6.-1.7.2016
-Vireilletulokuulutus
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

(1.6.2016 / JV)
 

Jylhäniemen ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Kukkiajärven vesistön länsirannalla. Hanke koskee Pälkäneen kunnan Puutikkalan kylän tilaa Vilppula RN:o 2:26.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 17.1.-15.2.2011:
- Vireilletulokuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmisteluaineisto nähtävänä 21.3.-19.4.2011:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus

(2.10.2015 / MK)
 

Kalliomäen ranta-asemakaava

Suunnittelu alue sijaitsee Iso-Arajärven itärannalla Sappeen kylässä.

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunntelma nähtävä 24.2.-29.3.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnos on nähtävänä 15.6.-15.7.2016
- Kuulutus
- Kaavaluonnos
- Kaavaselostus
- Kaavaselostusliitteet

Ehdotus on nähtävillä 18.01.-16.02.2017
- kuulutus
- kaavakartta
- kaavaselostus
 

Kukkiasaaren ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan itäosassa, Kukkian vesistön alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu Kukkiasaari, Päiväsaari, Kaakkoluoto sekä muita pienempiä saaria/luotoja.

- Vireilletulokuulutus 23.8.2012.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 23.8.-21.9.2012.

Kaavaluonnos nähtävänä 23.3.-22.4.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostus liitteet

(23.3.2016 / JV)
 

Mattilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Seitsyenniemen etelärannalla.

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 3.-31.12.2014.
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

(2.10.2015 / MK)
 

Pappilanniemen ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Luopioisissa Haltianselän pohjoisrannalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 2.3.2011 alkaen:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Valmisteluaineisto nähtävänä 29.3.-27.4.2011:
- Kuulutus
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavamerkintöjen selitykset
- Kaavaselostus

Kaavaehdotus nähtävänä 30.6.-8.7.2011 ja 25.7.-10.8.2011:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 15.2.2012 § 78. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

(2.10.2015 / MK)
 

Pinteleen ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Harhalan kylän eteläosassa, Pinteleen vesistön länsirannalla.

Kaavaluonnos nähtävänä 26.11.-28.12.2012:
- Vireilletulokuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos 

(2.10.2015 / MK)
 

Sappeen Etu-Vainion ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Sappeen kylässä.

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 25.2.-27.3.2015:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos nähtävänä 4.12.2015-8.1.2016
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostus liitteet

Kaavaehdotus nähtävänä 15.3.-13.4.2017:
- Kuulutus 
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet
 

Sappeen Kalliomäki-Heikkilän ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Sappeen Iso-Arajärven itäpäässä.

Kaavaluonnos ja muu valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävänä 20.1.- 3.2.2005, ensimmäinen kaavaehdotus 3.10.–1.11.2005, toinen 2.-31.10.2006 ja kolmas 15.9.–14.10.2008.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.10.2015 §238 päättänyt keskeyttää kaavahankkeen ja ottaa kaavan pois vireiltä, kuulutus

(27.10.2015 / JV)