Kaavoituksen etusivu

Pälkäneen kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Kaavasuunnittelijan toimeen on kuntaan valittu Henna Koskinen. Henna on tehnyt syksystä 2016 lähtien kunnalle tarpeen mukaan kaavoitukseen liittyviä työtehtäviä. Koskinen aloittaa työssään 1.2.2017.

Pälkäneen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan maapolitiikkaa ohjaavana asiakirjana kunnan maapoliittisen ohjelman. Ohjelma sisältää kunnan maankäytön kehittämisen kannalta keskeisimmät linjaukset. Pälkäneen kaavoitustilanteen esittelee tarkemmin kaavoituskatsaus 2016.

Kaavaotteita voi katsoa ja tulostaa alla olevilta Pälkäneen ajantasakaavojen sivuilta.

Maakuntakaava

Pälkäneellä on voimassa valtioneuvoston 29.3.2007 vahvistama maakuntakaava. Pirkanmaan maakuntakaavaa täydentävät 1 vaihemaakuntakaava (turvetuotanto) ja 2. vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiikka) on vahvistettu ympäristöministeriössä.

Pälkäne on voimassa olevassa maakuntakaavassa huomioitu monipuolisesti sekä erilaisten aluevarausten että turvattavien arvojen suhteen. Pälkäneen maankäytön suunnittelu on ollut aktiivista 1. maakuntakaavan laatimisen jälkeen. Maakuntakaava on tämän vuoksi Pälkäneen osalta monilta osin vain nykytilanteen toteava, mutta kehitysnäkymät puuttuvat.

Pirkanmaan liitto on käynnistänyt maakuntakaava 2040:n laatimisen. Pälkäne on mukana jo ennen varsinaista suunnitteluvaihetta kuntaedustajana maakuntakaava 2040:n ohjelmointityöryhmässä. Maakuntakaava 2040:n kaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä 2015 ja sen on tavoitteena valmistua kokonaan loppuvuodesta 2016.

Yleiskaava

Yleiskaava on monipuolinen kaavoituksen väline. Yleiskaavoja on eri luonteisia: strateginen, yleispiirteinen ja yksityiskohtainen yleiskaava. Yksityiskohtaisella yleiskaavalla voidaan halutessa ottaa kantaa rakennusoikeuksiin, jolloin se toimii rakennusluvan perusteena. Nykyiset yleiskaavat laaditaan pääasiassa oikeusvaikutteisina, jolloin ne ohjaavat kunnan päätöksentekoa.

Osayleiskaavaksi kutsutaan yleiskaavaa, joka ei koske koko kuntaa, vaan on laadittu jollekin kunnan osa-alueelle. Erikoisteemoja käsittelevästä yleiskaavasta käytetään tapauskohtaisesti erilaisia nimityksiä, esimerkiksi viheryleiskaava. Yleiskaavan laatimisesta vastaa kunta. Kunnan sisäisen yleiskaavan vahvistaa kunnanvaltuusto, useamman eri kunnan yhteisen yleiskaavan puolestaan ympäristöministeriö.

Pälkäneen yleiskaavoista Epaala-Kuulialan osayleiskaava on luonteeltaan yksityiskohtainen yleiskaava ja ehdotusvaiheessa oleva Rautajärven osayleiskaava puolestaan kyläkaava, joka on myös luonteeltaan yksityiskohtainen yleiskaava. Isoharju-Kollolan yleiskaava on laadittu maa-ainesten ottoa silmällä pitäen. Pälkäneellä ollaan luovuttu rantayleiskaavojen tekemisestä.

Asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavoituksen työkaluista. Siinä voidaan ottaa kantaa rakentamisen määrään, sijaintiin ja laatuun. Asemakaavan käsite korvasi vuonna 2000 voimaan astuneessa maankäyttö- ja rakennuslaissa entisen rakennuskaavan. Asemakaavan vahvistaa aina kunnanvaltuusto.

Kunnan velvollisuus on ylläpitää ajantasa-asemakaavaa. Pälkäneellä asemakaava-alueet ovat kuntakeskuksessa eli Onkkaalassa sekä Aitoossa ja Luopioisissa.
Pälkäneen kuntakeskuksen ajantasa-asemakaava
Luopioisten kirkonkylän ja Aitoon ajantasa-asemakaava

Kunnan kaavoituksen tiedoista on tänä vuonna julkaistu uusia paikkatietopohjaisia palveluita:
Pälkäneen asemakaavat ja ranta-asemakaavat

Lisää katseltavia paikkatietopalveluita julkaisemme tulevaisuudessa. Otamme mielellämme vastaan palautetta sivujen esimerkiksi käytettävyydestä ja sisällöstä.

Ranta-asemakaava

Rantojen loma-asutusta koskevaan kaavoitukseen on maankäyttö-ja rakennuslaissa asetettu erityisiä sisältövaatimuksia. Ne kohdistuvat ennen kaikkea ympäristön ja maiseman arvojen huomioimiseen. Pälkäneellä on tekeillä useita maanomistajan teettämiä ranta-asemakaavoja tai ranta-asemakaavan muutoksia. Uutta ranta-asemakaavaa käynnistettäessä tulee maanomistajan olla yhteydessä kuntaan. Aluearkkitehti antaa rantakaavojen maanomistajalle ohjeet kunnan kaavoituksen käytännöistä.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä ohjataan rakentamista ja maankäyttöä etupäässä kaava-alueiden ulkopuolella. Pälkäneellä on parhaillaan käynnissä hanke rakennusjärjestyksen uusimiseksi.

(2.10.2015/MK)